Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 227

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien  perustamista koskevaksi lainsäädännöksi laaditusta hallituksen esitysluonnoksesta annettava lausunto

 

462/00.01.00/2020

 

KH 24.09.2020 § 227  

  

Valmistelija kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja kaupunginsihteeri

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitus-ohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta lausunnot halli-tuksen esitykseksi laaditusta luonnoksesta.

 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suo-messa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjel-man mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kai-kille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutetta-vuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteis-kunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kus-tannusten kasvua.

 

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valta-kunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vasta-taan pelastustoimen haasteisiin vahvistaen toimialan valtakunnal-lisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkosakin pelas-tustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen tehok-kuus ja kustannustehokkuus.

 

Lausuntopyynnössä pyydetään arvioimaan näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuin säännöksin.

 

Lausuntopyynnön kohteena olevan hallituksen esitysluonnoksen avulla ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallinnon perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsää-dännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.

 

Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

 

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitus-mallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.

 

Lausunnot on pyydetty toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 25.9.2020 klo 16.00 mennessä.

 

Kaupungin lausunnoksi laadittu luonnos on liitteenä.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteenä olevan kaupungin lausunnon sekä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen.

 

Käsittely Kaupunginjohtaja poisti kolmanteen kysymykseen annettavan vastauksen ensimmäisestä kappaleesta viimeisen virkkeen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen siihen kokouksessa tehtyine muutoksineen ja tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa