Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Kustannusvertailu 11.9

 

 

Monitoimikeskuksen kokonaiskustannusarvion ja rakentamisen aloituksen hyväksyminen

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 14.09.2020 § 225  

  

Valmistelija kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja, tekninen johtaja ja kaupunginsihteeri

 

Valtuuston kokouksessa 17.8.2020 tehty päätös

 

Kokouksessa 17.8.2020 (65 §) valtuusto hyväksyi monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten. Valtuusto oikeutti teknisen toimen tekemään urakkalaskenta-asiakirjoihin tarpeellisia pieniä muutoksia ja täydennyksiä, asettamaan kohteen urakkalaskentaan ja pitämään tarvittavat tarjouksia koskevat selonottoneuvottelut. 

 

Valtuusto hyväksyi päätöksen 2. kohdassa monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa valtuuston kokouksessa 9.9.2019 (53 §) tehdyin rajauksin. Rajaukset tarkoittivat, että keskukseen rakennetaan enintään 640 neliömetrin suuruinen liikuntasali ja että ensikertaista kalustusta, hankevarauksia ja mahdollisia purkukustannuksia huomioon ottamatta keskuksen tavoitehinta on enintään 21 miljoonaa euroa.

 

Valtuusto oikeutti päätöksen 4. kohdassa kaupunginhallituksen hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmat urakkatarjoukset hyväksytyn kustannusarvion puitteissa.

 

Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen tai sen määräämän muun kaupungin viranomaisen sekä teknisen johtajan päättämään muista valtuuston päätöksessä yksilöidyistä asioista. 

 

Urakoiden kilpailutus

 

Tekninen ja ympäristötoimi kilpailutti monitoimikeskuksen urakat, joita on yhteensä yhdeksän. Urakkamuotona käytettiin jaettua urakkamuotoa, jossa pääurakkaan sisältyi rakennustekniset työt ja työmaan päätoteuttajan velvoitteet. Tarjousten jättämisen määräaika oli 7.9.2020 klo 12.00. Kilpailutus sisälsi pääurakan (sisältäen rakennustekniset työt) lisäksi sivu-urakat maanrakennus-, runko-, julkisivu-, vesikatto-, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakat.

 

Kustannusvaikutukset

 

Tarjoukset on avattu ja pisteytetty tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten yhteenlaskettu arvo on 20 965 500 euroa. Voittavien tarjousten, rakennuttajan kustannuksien ja erillishankintojen yhteenlasketut kustannukset ylittävät kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.9.2019 (53 §) päätetyt rajaukset. Talousarvion hyväksytyssä investointiosassa on kuitenkin koko hankkeelle osoitettu investointimäärä-rahaa vuosille 2019 - 2022 yhteensä 23,6 miljoonaa euroa. Esityslistan liitteenä olevassa kustannusvertailulaskelmassa on koko hankkeen nettokustannukset n. 24,6 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy myös hankevaraukset, ulkopuolisen rakennustöiden valvojan kustannukset, ensikertainen kalustaminen ja Tölön koulun purkutyöt. Purkutyöt on suoritettava käyttötalouden menoina ja ovat suuruusluokaltaan 400 000 euroa. Näin ollen investointikustannukset ovat yhteensä n. 24,2 miljoonaa euroa.

 

Taloudelliset ja työllistävät vaikutukset talousalueelle

 

Kilpailutettujen urakoiden yhteenlasketusta rahallisesta arvosta on jäämässä seutukunnalle 73,3 % eli hieman vajaa 15,4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rakennuttajan hankintojen kilpailutuksessa seutukunnalle todennäköisesti jää vielä lisää pienempiä hankintakokonaisuuksia. Hankkeen työllistävä vaikutus seutukunnalle on merkittävä.

 

Valtion avustukset ja tähän mennessä kertyneet kustannukset

 

Forssan kaupungille on myönnetty avustusta Monitoimikeskuksen liikuntahallin rakentamiseen 690 000 euroa. Tämän lisäksi kaupunki hakee avustusta liikuntapaikan toteutukseen keskuk-sen piha-alueelle. Avustuksen suuruus voi olla tämänhetkisen tiedon mukaan n. 20 - 30 % rakennuskustannuksista. Avustussumma voisi olla suuruudeltaan 48 000 - 72 000 euroa. Tähän mennessä Monitoimikeskus on aiheuttanut rakennuttajakuluja yhteensä n. 770 000 euroa. Kuluihin sisältyy lähinnä suunnittelu- ja tutkimustöitä.

 

Monitoimikeskuksen rakentamiseen sovelletaan hankintalakia

 

Monitoimikeskuksen rakentamiseen sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia eli hankintalakia. Hankintalain tarkoitus on, että sen mukaisesti aloitettu hankintamenettely viedään loppuun ja hankinta tehdään. Hankintalain 125 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn hankintaa tekemättä todellisesta ja perustellusta syystä. Hyväksyttävää ei ole aloittaa hankintamenettely ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen selvittämiseksi. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta toteuttaa hankintaa, vaikka se on käynnistänyt hankintalain mukaisen hankintamenettelyn. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti vahvistettu hankintayksikön voivan perustellusta syystä keskeyttää hankintamenettelyn. Keskeyttämispäätös täytyy tehdä ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

 

Siinä tapauksessa, että hankintamenettely keskeytetään kustannusten hyväksytyn kokonaismäärän ylittymisen perusteella ja että uusi hankintamenettely käynnistetään kustannusten saamiseksi mahtumaan kokonaismäärään, monitoimikeskuksesta laadittuja suunnitelmia tulee muuttaa olennaisesti uutta tarjouskilpailua varten. Hankintalaki ei mahdollista uuden tarjouskilpailun järjestämistä entisten suunnitelmien perusteella. Tuolloin monitoimikeskus ei enää vastaisi sille asetettuja vaatimuksia ja odotuksia. Uusi tarjouskilpailu ei ole varteenotettava vaihtoehto. Hankinnan keskeyttäminen ja monitoimikeskuksen rakentamatta jättäminen ei ole kaupungille tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Edellisissä käsittelyissä selostetuin perustein tarkoituksenmukainen vaihtoehto on monitoimikeskuksen rakentaminen meneillään olevan tarjouskilpailun perusteella ja kaupungille tulleiden tarjousten hyväksyminen.  

 

Kaikki monitoimikeskusta koskevat hankinnat on tehtävä EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan tarjouskilpailun perusteella.

 

Tarjousasiakirjat tulevat asianosaisille eli toisille tarjoajille julkisiksi hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Kaikille julkisiksi asiakirjat tulevat kirjallisen hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. 

 

Kaupungin talousarvion investointisuunnitelmaan on varattu 23,6 miljoonaa euroa monitoimikeskuksen toteuttamista varten. Näillä näkymin tämä määräraha ei riitä hankinnan toteuttami-seen, vaan määrärahaa olisi lisättävä 0,6 miljoonaa euroa. Vuo-sina 2021 ja 2022 investointisuunnitelmaan tarvittavat mahdolliset muutokset hyväksytään vuosien 2021 ja 2022 talousarvioita käsiteltäessä.

 

Monitoimikeskuksen aloituksen viivästyminen lykkäisi sen valmistumisen vuoden 2022 elokuun jälkeiseen aikaan. Siinä tapauksessa toiminta rakennuksessa ei voisi alkaa vuoden 2022 syyslukukauden alussa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto muuttaen kokouksessa 17.8.2020 (65 §) tehdyn päätöksen 2. kohtaa

1. merkitsee liitteenä olevan monitoimikeskuksen rakentamisen toteutusta varten laaditun kustannusvertailulaskelman tiedoksi

2. hyväksyy investointihankkeen kokonaiskustannusarvioksi 24,2 miljoonaa euroa ja hankkeen jaksotusta investointiosan suunnitelmavuosien osalta voitavan tarkistaa kokonaiskustannusarvion puitteissa vuosien 2021 ja 2022 talousarvioiden yhteydessä

3. hyväksyy, että vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan varataan 400.000 euron määräraha Tölön koulun purkamiseen 

4. hyväksyy monitoimikeskuksen rakentamisen aloittamisen.

 

Käsittely Talousjohtaja Leena Järvenpää, tekninen johtaja Antti Heinilä, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen, kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä ja sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä. He poistuivat ennen päätöksentekoa.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Johanna Häggman ehdotti jäsenten Timo Norrin ja Tapio Virtasen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston päätösehdotuksen 2. kohdassa hyväksyvän investointihankkeen kokonaiskustannuksiksi 23,6 miljoonaan euroa eikä 24,2 miljoonaa euroa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Johanna Häggmanin ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotuksen kannalla olivat puheenjohtaja Kaisa Lepola, jäsenet Jouko Haonperä, Ilkka Joenpalo, Jaana Lähteenkorva, Minna Penttilä, Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja Matti Uutela sekä varajäsen Sami Mattila. Jäsen Johanna Häggmanin ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen jäsenet Timo Norri ja Tapio Virtanen. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen 2. kohdan äänin 8-3 ja muut kohdat yksimielisesti. 

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa