Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 222

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kaavoitustyöryhmän lakkauttaminen

 

166/00.01.00/2020

 

KH 14.09.2020 § 222  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kaupunginjohtaja asetti vuoden 2019 marraskuussa kaavoitustyöryhmän tukemaan kaavoittajan työtä lähinnä kaavoituksen ideoinnissa, suunnittelussa ja muussa valmistelussa sekä kaavoituksen tulosten arvioinnissa. Kaavoitustyöryhmälle ei annettu tehtäviä eikä säännöksissä tai hallintosäännön määräyksissä tarkoitettua toimivaltaa, jota kaupungin toimielimillä tai muilla viranomaisilla on.

 

Työryhmään kuuluu seitsemän jäsentä. Neljä jäsentä on kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan kokouksiin osallistuvia luottamushenkilöitä. Viranhaltijajäsenet valmistelevat asioita näihin kokouksiin.

 

Työryhmä ei ole kuntalaissa säädetty toimielin. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa säädettyä kiintiösäännöstä sovelletaan lain mukaan kunnallisten toimielinten jäseniä valittaessa. Siksi asiaa valmisteltaessa arvioitiin, ettei kaavoitustyöryhmän jäseniä valittaessa sovelleta tasa-arvolain säännöksiä. Perusteluja ei pidetty tarpeellisina mainita työryhmän asettamista koskeneessa päätöksessä. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksestä ei tehty oikaisuvaatimusta eikä valitusta, joten päätös tuli lainvoimaiseksi. Päätöstä voidaan noudattaa sellaisenaan.

 

Aila Lahtinen pyysi vuoden 2019 lopussa tasa-arvovaltuutettua selvittämään, onko kaavoitustyöryhmän kokoonpano tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin kiintiösäännöksen mukainen, koska kaavoitustyöryhmän seitsemästä jäsenestä nykyisin vain yksi on nainen.

 

Tasa-arvovaltuutettu antoi lausuntonsa vuoden 2020 maaliskuussa. Hän katsoi kaavoitustyöryhmää voitavan sen tehtävä huomioon ottaen pitää sellaisena kunnallisena toimielimenä, jota valittaessa tulee noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 40 prosentin kiintiösäännöstä. Kaavoitustyöryhmän kolme jäsentä valittiin virka-aseman perusteella. Heistä kaksi on miehiä ja yksi nainen. Jotta kaavoitustyöryhmän kokoonpano tasa-arvovaltuutetun mukaan olisi ollut naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain mukainen, luottamushenkilöjäseniksi olisi tullut valita kaksi naista. Tällöin työryhmän seitsemästä jäsenestä kolme olisi ollut naisia. Tasa-arvovaltuutetun mielestä asiaa valmisteltaessa ei riittävästi varmistettu kiintiösäännöksen toteuttamista. Hän kehotti kaupunkia jatkossa kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota tasa-arvolain 4 a §:n vaatimuksiin säännöksessä tarkoitettuja toimielimiä asetettaessa.

 

Tasa-arvovaltuutetun lausunto ei oikeudellisesti velvoita kaupunkia muuttamaan lainvoimaisesti päätettyä kaavoitustyöryhmän kokoonpanoa. Kaupunki pyrkii kuitenkin yleensä ottamaan asiantuntija-viranomaisen näkökannan huomioon. Kiintiösäännöksen toteuttaminen merkitsisi työryhmän jäsenten lisäämistä nykyisestä seitsemästä kymmeneen. Naisten määrä kasvaisi nykyisestä yhdestä neljään. Kymmenjäsenisenä työryhmä olisi lähes kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan kokoinen. Työryhmän toiminta on ollut lähinnä tiedon siirtoa sekä keskustelua kaavoista ja erilaisista kaavoihin liittyvistä hankkeista. Työryhmä jatkaisi lisätyssä kokoonpanossaankin ilman vahvistettuja tehtäviä ja toimivaltaa. Kaupungin asioiden hoito ei edellytä työryhmän jatkavan toimintaansa. Työryhmä voidaan lakkauttaa.

 

Tasa-arvovaltuutetun lausunto on oheisaineistona.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy yllä olevin perustein kaupunginjohtajan lakkauttavan asettamansa kaavoitustyöryhmän.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa