Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2020/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite jonotusvaihtoehdot

 

 

Kiimassuon alueen liikenneturvallisuuden parantamista koskeva valtuustoaloite

 

92/08.00.00/2020

 

 

YLA 27.05.2020 § 38 

 

 KV 9.12.2019 § 82 

 

 Valtuutettu Johanna Häggman luki seuraavan Kiimassuon alueen liikenneturvallisuuden parantamista koskeneen valtuustoaloitteen:

  

 "Jätehuoltokeskuksen vaaka-aseman edusta (osoitteessa Kiimassuontie 127) on muodostunut liikenteen solmukohdaksi, jossa liikkuvat niin jätekeskuksen asiakkaat kuin alueen sisäiset kuljetukset ja alueella toimivien yritysten henkilökunta (n. 100 henkilöä). Myös naapurikiinteistöjen (Vapo ja Envor Group) asiointiliikenne tapahtuu raskaalla kalustolla ja vaikuttaa osaltaan kokonaisliikennemäärään. Vapolla asioivien hakerekkojen punnitukset tehdään jätekeskuksen vaa'alla. Alue on tunnistettu merkittäväksi onnettomuusriskialueeksi eri yhteyksissä.

  

 Kiimassuon Jätekeskuksen liikennemäärät ovat vuosien aikana lisääntyneet merkittävästi. Esimerkiksi marraskuussa vaaka-asemalla asioi 1668 ns. peräkärrykuorma-asiakasta ja lisäksi 3286 jäteautoa tai täysperävaunurekkaa.  Vuositasolla henkilöautolla liikennöiviä asiakkaita on n. 23 000 ja punnituksia 26 000. Lisäksi alueella on Vapon punnitukset, joita on vuodessa tuhansia. Yhtäaikaisesti vaaka-asemalla saattaa siis asioida toistakymmentä rekkaa.

  

 Tämän Kiimasuontien solmukohdan liikene on ajoittain kaaosmaista ja vaarallista, koska liikenteen ohjausta ja esim. kaistajärjestelyjä alueella ei ole. Rekat joutuvat pysähtymään ennen punnitusta tapahtuvaa asiointia varten ja sesonkiaikoina jonossa on aina useampi rekka sekä menossa että tulossa. Henkilöauto- ja polkupyöräliikenne risteilee sattumanvaraisesti raskaan liikenteen väleistä sekä pientuoja-alueelle että toimiston pysäköintialueelle.

  

 Me allekirjoittaneet vaadimme alueen liikenneturvallisuuden selvittämistä alueen yrityksiä kuullen ja tarvittavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi alueelle saapuvan raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen risteämisen eriyttäminen ennen vaaka-asemaa, tiealueen näkyvyyttä haittaavan kasvillisuuden poistaminen, turvallisuutta lisäämään alemman nopeusrajoituksen käyttöönotolla, josta on jo yhdyskuntalautakunnan päätös marraskuulta 2018."

  

 Aloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Ritva Aho, Sirkka-Liisa Anttila, Arto Heino, Eino Järvinen, Marjut Kallioinen, Tomi Karlsson, Pia Kuparinen, Emmi Lintonen, Pentti Mansikkamäki, Vesa Niininen, Timo Norri, Irmeli Vinnikainen ja Tapio Virtanen sekä varavaltuutetut Eero Hirvikoski, Maaret Lahtinen ja Hannu Ylitalo.

 

 Päätös: Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 KH 13.01.2020 § 7 

 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa yhdyskuntalautakunnalle tehtäväksi laatia aloitteessa tarkoitettua asiaa koskeva selvitys ja mahdollinen toimenpide-esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

YLA 27.05.2020 § 38

 

Valmistelija Tekninen johtaja

 

Valtuustoaloitteessa kuvataan osuvasti lisääntyneestä jätekeskuksen liikenteestä aiheutuvia ongelmia Kiimassuontiellä. Koko Envitech alueen liiketoiminta on Forssan kaupungin kannalta äärimmäisen tärkeätä ja ympäristöliiketoiminta on kaupungin strategiassa nostettu painopistetoimialaksi.

 

Kiimassuontie on kaupungin katuverkkoon kuuluva väylä. Katuverkon tehtävänä on toimia liikenneverkkona yhdistäen eri toimintojen liikennevirtoja. Katuverkolle on monissa tapauksissa esitetty yleisiä pysäköintipaikkoja asiointiliikenteelle ja ne palvelevat tyypillisesti nk. kivijalkakauppaa. Tilaa vievän toiminnan vaatimia pysäköinti ja jonotusalueita ei yleensä katuverkolle ole osoitettu. Tasapuolisuuden toteutuminen on haaste sellaisissa tilanteissa, joissa yritystoimintaa varten osoitetaan merkittäviä katuverkon rakenteellisia muutoksia.

 

Katuverkolla liikenteen pysäyttämisen pitäisi johtua ainoastaan liikenne-esteestä tai liikenteenohjauslaitteista. Esimerkkinä tästä on etuajo-oikeutetun ajoneuvon väistäminen tai liikennevalojen noudattaminen. Katuverkon varrella sijaitsevan toiminnan tulisi kyetä osoittamaan jonotusalueet omalla tontillaan. Esimerkiksi autopesuun tai grillin autokaistalla jonottavat autot tontilla eivätkä kadulla. Samoin teollisuuden ja kauppaliikkeiden kuljetuksiin liittyvät jonottamiset ja lastauslaituriin ajot tapahtuvat tontilla.

 

Kiimasuon jonottavien rekkojen ja kuorma-autojen määrät ovat sellaisia, ettei sitä aluetta ja sen katuverkkoa toteutettaessa ollut ennakoitavissa. Toiminnan laajentuminen on ollut niin alueen toimijoiden kuin kaupunginkin tavoitteiden mukaista.

 

Kiimassuontien liikenteen haasteiden johdosta kokoontui tiistaina 24.3. ryhmä LHJ:n, Envorin, Nevelin (ent. Vapo), Forssan Ympäristöurakoinnin ja Forssan kaupungin edustajia. Välittöminä toimenpiteinä sovittiin kaavassa osoitetun katualueen merkitseminen ja vesakoiden poistaminen katualueelta näkemien parantamiseksi. Tapaamisessa keskusteltiin toiminnallisista ja rakenteellisista mahdollisuuksista liikenteellisen ongelman vähentämiseksi. Todettiin, että Kiimassuontien katualueen puitteissa katua on mahdollista leventää yhden kaistan verran. Yhteistä näkemystä toimenpiteistä ja niiden kustannusten jaosta ei valitettavasti saavutettu.

 

Kiimassuon alueen toimijoiden olisi perusteltua osallistua mahdollisiin kadunrakentamisen kustannuksiin koska katualueella jonottaminen johtuu niiden toiminnoista. Alustavissa tiedusteluissa Forssan Ympäristöurakointi olisi valmis osallistumaan kustannuksiin. Envor on todennut, että heidän vaa'alleen suuntautuva liikenne ei jonota Kiimmassuontiellä.

 

Vaihtoehtoisena toimintamallina on edellyttää Kiimassuon alueen toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintansa siten, että rekat ja kuorma-autot eivät jonota katuverkolla.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää valtuustoaloitteen johdosta toimenpide-ehdotuksenaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki selvittää Kiimassuon alueen toimijoiden valmiutta osallistua Kiimassuontien leventämisen kustannuksiin ja käsittelee hankkeen ottamista investointiohjelmaan sitten, kun kaupungille mahdollisesti koituva maksuosuus riittävällä tarkkuudella selviää ja toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi.

 

Käsittely Ennen asian käsittelyn alkua puheenjohtaja Jarkko Männistö ilmoitti arvioivansa itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa ja vetäytyvänsä asian käsittelystä ja poistui kokouksesta.

 

 Puhetta johti tämän jälkeen varapuheenjohtaja Antero Koskenoja.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 07.09.2020 § 210  

92/08.00.00/2020  

 

Valmistelija Tekninen johtaja, Kaupunginarkkitehti, Kaupunginsihteeri

 

Jätekeskuksen vaakaa, sen viereistä vastaanottorakennusta sekä niiden välissä sijaitsevaa aitaa olettaisi voitavan siirtää ilman suuria vaikeuksia nykyisistä sijaintipaikoistaan. Vaa´an ja rakennuksen siirto eteenpäin sekä vaa´an ja rakennuksen välissä olevan aidan siirto kulkemaan rakennuksen toista julkisivua pitkin mahdollistaisivat autojen jonotuksen ainakin kahdessa rivissä. On arvioitu, että näin kaikki autot mahtuisivat jonottamaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaupungilta vuokraamalle tontille. Vaaka on jo nykyisin yhtiön vuokraamalla tontilla. Jonotustilaksi muuttuvalla alueella ei ole yleensä mitään varastoituna.

 

Kiimassuontien leventäminen poistaisi katualueelta sen tilan, joka on varauksena kevyenliikenteen väylälle. Tämä heikentäisi  liikenneturvallisuutta. Edellä mainitut siirtojärjestelyt lisäisivät olennaisesti täysperävaunullisten kuorma-autojen pysäköintitilaa ja todennäköisesti poistaisivat Kiimassuontien leventämistarpeen. Siirtojärjestelyjen mahdollistaman pysäköinnin havainnekuva on liitteenä (saadaan kokoukseen mennessä).

 

Siirtojärjestelyt pohjautuisivat yhdyskuntalautakunnan kokouksen pöytäkirjassa tarkoitettuun vaihtoehtoiseen toimintamalliin. Mallin mukaan alueen toimijat suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa siten, etteivät rekat ja kuorma-autot enää jonota katuverkolla. Kiimassuontie alkaa viettää mäkeä alaspäin pian niiden kohtien jälkeen, joissa täysperävaunilliset kuorma-autot jonottaessaan nykyisin pysäköivät tien reunaan. Liikenneturvallisuus paranisi vaakaa, vastaanottopistettä ja aitaa siirrettäessä. Tämäkin seikka puoltaisi siirtoja. Kaupungin olisi perusteltua selvittää yhdyskuntalautakunnan kokouksen pöytäkirjassa tarkoitetun vaihtoehtoisen toimintamallin mukaisesti vaa´an, vastaanottopisteen ja aidan siirron mahdollisuus Kiimassuontien leventämisen ohella ja sen vaihtoehtonakin. Siirtojen onnistuessa ja tien leventämisen käydessä tarpeettomaksi etuna olisi myös rahan säästyminen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

ätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin selvittävän sekä yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen mukaista Kiimassuontien leventämistä kaupungin mahdollisine maksuosuuksineen ja tien leventämisen investointiohjelmaan sisällyttämisineen että Kiimassuontien leventämisen vaihtoehtona jätekeskuksen vaa´an, sen viereisen vastaanottopisteen ja niiden välissä sijaitsevan aidan siirtoa pysäköintitilan lisäämiseksi edellä selostetuin tavoin

2. ehdottaa valtuuston merkitsevän yhdyskuntalautakunnan ehdotuksen ja kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi sekä toteavan valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa