Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Etätyöohje 29.8.2016

 

 

Kaupungin toiminta etätyötä koskevien sopimusten ja suositusten mukaisesti

 

426/01.00.00/2020

 

 

YTR 25.04.2016 § 26

286/01.00.01/2016

 

 Keskushallinnossa valmisteltu luonnos etätyöohjeeksi ja siihen liittyvä luonnos työnantajan ja työntekijän väliseksi etätyösopimukseksi ovat liitteenä.

 

 Etätyötä koskevassa ohjeessa on kerrottu etätyön määritelmä ja etätyön tekemiseen ja sopimiseen liittyvistä asioista sekä etätyön järjes­te­lyi­hin, etätyön kustannuksiin, työsuojeluun, yksityisyyden suojaan ja lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvistä asioista.

 

 Etätyöohjeen liitteenä on etätyösopimus, jossa työnantajan edustajana toimiva esimies ja työntekijä sopivat tarkemmin etätyön ajan­jak­sos­ta, etätyöpäivistä, etätyön suorituspaikasta, etätyötehtävistä ja työ­tu­lok­sis­ta ja niiden seurannasta ja raportoinnista etätyön aikana.

 

 Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työn­an­ta­jan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tar­vit­taes­sa tietotekniikkaa käyttäen muualla. Etätyön hyödyiksi on kir­jat­tu: Aika ja kustannussäästöt työmatkoissa, joustavampi työ- ja va­paa-ajan yhteensovittaminen, työuran piteneminen paremman työ­viih­ty­vyy­den myötä, työn tuottavuuden paraneminen ja järkivihreä toi­min­ta­ta­pa.

 

 Henkilöstöpäällikkö: Yhteistoimintaryhmä keskustelee liitteenä olevas­ta etätyöohjeesta ja etätyösopimuksesta ja niihin liittyvistä mah­dol­li­sis­ta muutos- ja tarkennustarpeista.

 

 Käsittely: Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo selosti asiaa ja esitteli liittee­nä olevaa luonnosta etätyöohjeeksi kokouksessa. Hämeenlinnan mal­li ollut valmistelun pohjana. Ohjeen mukaan palvelualueen esi­mies päättää palveluyksikön esimiehen esityksestä etätyön käy­tös­tä. Ohjeessa lähtökohtana on, että etätyötä tehdään kokonaisina päi­vi­nä ja tehdään tarvittavat merkinnät atk-järjestelmiin. Työmatkat ei­vät ole etätyön piirissä.

 

 Pääluottamusmies Jari Isotalo peräsi työmatkoja etätyö piiriin. Kai­ja-Lee­na Niemen mukaan etätyösopimuksessa tulisi olla molemmin puo­li­nen maininta 1 kuukauden irtisanomisesta ja lisäksi Niemen mu­kaan tehtävät ovat kovin erilaisia, joka tuo haastetta etätyöjärjeste­lyi­hin mm. työtiloihin. Henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalon mukaan har­kit­ta­vak­si tulee kuka ja miten etätyö järjestellään kohtuullisilla kus­tan­nuk­sil­la, kaksinkertaisia kustannuksia (mm. laitteet) tulisi vält­tää. Sivistysjohtaja Jarmo Pynnösen mukaan etätyö antaa hyvän mah­dol­li­suu­den tietyissä tehtävissä, kaikkiin tehtäviin se ei sovellu.

 

 Pääluottamusmies Saini Hallikainen esitti, että järjestöjen lausunnot ko. asiasta olisivat tarpeen.

 

 Päätös: Yhteistoimintaryhmä keskusteli etätyöohjeesta ja etätyösopimuk­ses­ta ja päätti, että halutessaan henkilöstöjärjestöillä on mah­dol­li­suus antaa kommentteja ja lausuntoja henkilöstöpäällikölle en­nen asian valmistelua eteenpäin kaupunginhallituksen hy­k­syt­­väk­si.

 

KH 29.08.2016 § 183 Ensimmäisiä etätyösopimuksia tehtäessä ja etätyökulttuuria muodostet­taes­sa on tarkoituksenmukaista, että annettavat ohjeet ovat koh­tuul­li­sen helposti teknisesti toteutettavia ja seurattavia. Sen vuoksi on ohjeissa määritelty, että etätyöjärjestelyt eivät koske työmatkoja ja että etätyöpäivät sovitaan kokonaisina työpäivinä eikä osa­työ­päi­vi­nä. Pal­kan­las­ken­ta­jär­jes­tel­män poissaololomakkein on mah­dol­lis­ta myön­tää etätyötä palkallisena vain kokonaisina päivinä. Kun­ta-alan vir­ka- ja työehtosopimusten mukaan työmatkoja asunnosta työ­pai­kal­le ja takaisin ei lueta työajaksi. Työntekijän tulee olla työ­ai­ka­na tar­vit­taes­sa käytettävissä myös työpaikalla, minkä vuoksi jo so­vit­tu­ja etä­työ­päi­viä voi olla tarpeen muuttaa nopeastikin ilman pitkiä ir­ti­sa­no­mis­ai­ko­ja. Etätyö tuo useissa tapauksissa hyötyä työntekijälle ai­ka- ja kustannussäästöinä työmatkoissa sekä mahdollistaa entistä jous­ta­vam­man työ- ja vapaa-ajan yhdistämisen. Toisena puolena on huo­mioi­ta­va, että etätyö ei saa haitata työn tekemistä työpaikalla ei­kä kuormittaa työpaikalla olevaa henkilöstöä.

 

 Etätyösopimus ei korvaa työsopimuslaissa tarkoitettua työsopimusta tai viranhaltijalaissa tarkoitettua viranhoitomääräystä.

 

 Etätyön tulee perustua vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja avoimuu­teen esimiehen, etätyötä tekevän työntekijän ja muun lähiorga­ni­saa­tion kesken. Etätyön tekeminen on aina harkinnanvaraista. Työn­te­ki­jäl­lä ei ole siihen subjektiivista oikeutta. Etätyön te­ke­mi­ses­tä ja sen perusteista tiedotetaan tarvittavilta osin työpaikalla en­nen etä­työs­ken­te­lyn aloittamista.

 

 Etätyöohje, etätyösopimus ja etätyön muistilista ovat liitteenä.

 (ES)

 

 Kaupunginjohtajan sijainen, talousjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin puolesta liit­tee­nä olevan etätyöohjeen ja etätyöso­pi­mus­lo­mak­keen otettavaksi käyttöön.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

KH 24.08.2020 § 204  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Osana kansallisia COVID19 -epidemian leviämisen estämistoimia valtioneuvosto linjasi 16.3.2020 mm. etätyön tekemistä. Linjauksen mukaan julkisen sektorin työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistivat, työskentelivät etätyössä. Valtioneuvosto suositti vastaavaa toimenpidettä yksityisille työnantajille Periaatepäätöksen 6.5.2020 mukaan etätyösuositus jatkui toistaiseksi. Valtioneuvosto päätti 23.6.2020 rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta laajan etätyösuosituksen päättyvän 1.8.2020. Valtioneuvosto arvioisi asiaa uudestaan epidemiatilanteen sitä edellyttäessä.

 

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 13.8.2020 julkaiseman suosituksen mukaan terveysviranomaisten todetessa epidemian kasvavan väestössä torjuntatoimenpiteistä huolimatta julkisen sektorin työntekijöiden tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti työtehtävien sen mahdollistaessa. Valtioneuvosto suositti vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.  

 

Työnantajilla on velvoite huolehtia työturvallisuuslain mukaisesti henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Tartuntataudin leviämisen estäminen on tällainen peruste.

 

Työterveyslaitoksen raportin mukaan laaja etätyö esti valtakunnassa koronaviruspandemian leviämistä. Etätyö sekä muut suositukset ja rajoitukset vähensivät työntekijöiden sairauspoissaoloja merkittävästi.

 

Forssan kaupunki on toiminut suositusten mukaisesti. Kaupungin henkilöstöllä on ollut viime kevättalvesta alkaen yhä enenevästi käytössään mahdollisuuksien mukainen etätyö. Henkilöstöstä iso osa on ollut etätyössä. Sekä työnantajan että työntekijöiden kokemukset ovat olleet myönteisiä. Uusin hallituksen suositus osoittaa mahdollisuuksien mukaisen etätyön olevan työnantajan ja työntekijän sekä koko yhteiskunnan etu. Kaupunki jatkaa suosituksen mukaista toimintaa.

 

Kaupungin henkilöstö työskentelee tilanteen mukaan joko työpaikalla tai etätyössä. Tämä niin sanottu monimuototyöskentely joustavoittaa ja sujuvoittaa asioiden hoitamista vielä lisää. Kaupungin henkilökunnan etätyö on lisääntynyt olennaisesti tilanteesta, jossa kaupunginhallitus hyväksyi etätyösopimuksen luonnoksen ja etätyöohjeen. Kaupunginhallituksen hyväksymää etätyöohjeistusta voidaan kuitenkin edelleen soveltaa muutoksitta. Palvelualueen esimies sopii etätyöstä työntekijän kanssa kaupunginhallituksen hyväksymän etätyöohjeistuksen mukaisesti.

 

Kaupungin johtoryhmä on valmistellut ohjeen, joka koskee etä- ja lähityön tekemistä, kokousten, koulutusten ja muiden tilaisuuksien järjestämistä virtuaalisesti etäyhteyden avulla sekä suojautumista koronaviruspandemialta. Ohje on liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan selostuksen ja liitteenä olevan ohjeen tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa