Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2020/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Maapoliittisen ohjelman päivittäminen vuosille 2021 - 2025

 

346/00.00.01/2020

 

 

YLA 17.06.2020 § 43 

346/00.00.01/2020 

 

Valmistelija Kaupungingeodeetti

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain uuden 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava maapolitiikan harjoittamisesta alueellaan. Tämä edellyttää ajantasaista maapoliittista ohjelmaa.

 

 Nykyinen maapoliittinen ohjelma vuosille 2016-2020 hyväksyttiin valtuustossa 19.12.2016 (§ 72) ja se löytyy alla olevasta linkistä:

 https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/maankaytto/

 

 Valtuuston 9.12.2019 (§ 73) hyväksymän kuluvan vuoden talousarvion tavoiteosan mukaan tulee maapoliittinen ohjelma päivittää seuraavalle 5-vuotiskaudelle eli vuosille 2021-2025. Nykyisen maapoliittisen ohjelman päivitystarpeet ovat enimmäkseen teknisluontoisia. Keskeisimmät päivitystarpeet ovat:

. Tilastollinen aineisto (maaomaisuus, kiinteistökaupat yms.).

. Kaavoittajan eli kaupunginarkkitehdin 5-vuotiskatsaus olemassa olevista ja tulevista kaavoitus- sekä muista maankäytön suunnitelmista.

. Maankäyttösopimuskorvauksen määrääminen tapauksissa, joissa asemakaavoitettavan alueen rakennusoikeus on merkittäviltä osiltaan tai kokonaan yksityisessä omistuksessa (soveltaen valtuuston päätöstä 11.5.2020 § 39).

 

 Maapoliittisen ohjelman päivittämistä varten kaupunginhallituksen tulisi nimetä ohjausryhmä, johon kuuluu sekä viranhaltijoita että luottamushenkilöitä ja joka valmistelee valtuuston käsiteltäväksi maapoliittisen ohjelman päivitystä koskevan esityksen. Ohjausryh-män sihteerinä toimii viranhaltija ja puheenjohtajana luottamushenkilö.

 

 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan näkemyksen mukaan viran-haltijajäseniksi tulisi nimetä tekninen johtaja, kaupungingeodeetti, kaupunginarkkitehti ja rakennustarkastaja. Kaupungingeodeetti nimettäisiin työryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi.

 

 Oikeuskäytännöstä ja tasa-arvovaltuutetun lausunnoista saatavan oikeusohjeen mukaan ohjausryhmän jäseniä nimettäessä on syytä ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetussa laissa tarkoitettu sukupuolijakautuma. Sen mukaan ohjausryhmän jäsenissä olisi sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia.

 

 Maapoliittista ohjelmaa koskevasta luonnoksesta pyydetään lausun-toja. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyisi maapoliittisen ohjel-man vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Lisätiedot:  Kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 03 4141 5330, aki.harma(ät)forssa.fi

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta esittää, että kaupunginhallitus

1. perustaa ohjausryhmän johtamaan maapoliittisen ohjelman päivitystyötä

2. nimeää ohjausryhmään edustajansa ja heistä puheenjohtajan

3. nimeää viranhaltijajäseniksi teknisen johtajan, kaupungingeodeetin, kaupunginarkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan sekä näistä kaupungingeodeetin ohjausryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi

4. nimeää ohjausryhmään yhdyskuntalautakunnan edustajiksi kaksi lautakunnan nimeämää henkilöä.

 

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään Kaija-Leena Niemen ja Antero Koskenojan.

 

 

 

KH 24.08.2020 § 202  

  

Valmistelija Kaupungingeodeetti

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee yllä olevan selostuksen tiedoksi ja

1. perustaa ohjausryhmän johtamaan maapoliittisen ohjelman päivitystyötä

2. nimeää ohjausryhmään edustajansa ja heistä puheenjohtajan

3. nimeää viranhaltijajäseniksi teknisen johtajan, kaupungingeodeetin, kaupunginarkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan sekä näistä kaupungingeodeetin ohjausryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi

4. nimeää ohjausryhmään yhdyskuntalautakunnan edustajiksi lautakunnan nimeämät jäsenet.

 

ätös Kaupunginjohtajan kokouksessa muuttaman ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus merkitsi yllä olevan selostuksen tiedoksi ja

1. perusti ohjausryhmän johtamaan maapoliittisen ohjelman päivitystyötä

2. nimesi edustajikseen ohjausryhmän jäseniksi Jouko Haonperän, Pia Kuparisen ja Timo Norrin sekä heistä Jouko Haonperän puheenjohtajaksi

3. nimesi yhdyskuntalautakunnan edustajiksi ohjausryhmän jäseniksi Antero Koskenojan ja Kaija-Leena Niemen  

4. nimesi teknisen johtajan, kaupungingeodeetin, kaupunginarkkitehdin ja johtavan rakennustarkastajan työryhmän asiantuntijoiksi sekä kaupungingeodeetin myös ohjausryhmän sihteeriksi ja viranhaltijoiden tiiminvetäjäksi.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa