Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Jätelautakunta
Pöytäkirja 13.08.2020/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Vuosien 2018 - 2019 jätekoontietoja koskevat tietopyynnöt

 

411/14.06.00/2020

 

JÄTELTK 13.08.2020 § 20  

  

Valmistelija Vs. jätehuoltopäällikkö

 

Jätehuolto Teuvo Askonen ja Uotila Service Oy ovat pyytäneet jätelautakunnalta jätelain (646/2011) 39 §:n 2 mom. mukaisia tiivistelmiä, ns. jätekoontitietoja, vuosilta 2018-2019. Lisäksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on pyytänyt vuoden 2019 jätekoontitietoja. Jätelain 39 §:n 2 mom. mukaisesti jätteen kuljettajan on vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Jäteasetuksen (179/2012) 26 §:n mukaan tiivistelmässä on oltava vähintään tiedot kunnan alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä jätelajeittain sekä jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätelajeittain.

 

Jätelain 39 §:n 2 mom. mukainen tiivistelmä on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukainen viranomaisen asiakirja. Julkisuuslain 1 §:n mukaisesti viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Viranomaisen asiakirjan julkisuuden rajoittaminen edellyttää laissa säädettyä perustetta (julkisuuslaki 22 §). Julkisuuslain 14 §:n mukaisesti viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei muualla julkisuuslaissa toisin säädetä. Julkisuuslain 24 §:n kohdassa 20 säädetään liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidosta.

 

Jätelautakunnalle vuosina 2018-2019 jätekoontitietoja toimittaneille kuljetusyrityksille ja LHJ:lle on Jätehuolto Teuvo Askosen tietopyynnön sekä vuoden 2019 jätekoontitietojen toimittamisen yhteydessä varattu tilaisuus esittää perusteltu näkemys siitä, sisältävätkö vuosien 2018-2019 jätekoontitiedot yrityksen liikesalaisuuksia vai eivät. Kuljetusyritysten toimittamissa vastauksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella jätekoontitiedot sisältäisivät liikesalaisuuksia. Koska toimialueen jätteenkuljetusyritysten sekä LHJ:n näkemykset jätekoontitietojen sisältämistä liikesalaisuuksista on kysytty Jätehuolto Teuvo Askosen tietopyynnön yhteydessä, ei ole tarkoituksenmukaista kysyä samaa asiaa uudelleen Uotila Service Oy:n tekemän tietopyynnön yhteydessä.

 

Esittelijä Vs. Jätehuoltopäällikkö

 

Päätösehdotus Jätelautakunta

1. totetaa, että vuosien 2018 - 2019 jätekoontiedot eivät sisällä julkisuuslain 24 §:n kohdan 20 tarkoittamia liike- ja ammattisalaisuuksia

2. luovuttaa vuosien 2018 - 2019 jätekoontitiedot Jätehuolto T. Askonen Oy:lle, Uotila Service Oy:lle ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle kokonaisuudessaan.

 

Päätös Jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa