Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Monitoimikeskusta koskeva uusi päätös

 

344/10.03.02.00/2020

 

KH 10.08.2020 § 189  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kokouksessa 22.6.2020 (47 §) valtuusto päätti hyväksyä monitoimikeskuksesta laaditut suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten sekä monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa valtuuston kokouksessa 9.9.2019 tehdyin rajauksin. Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen, teknisen toimen ja teknisen johtajan tekemään muut valtuuston päätöksessä yksilöidyt ratkaisut.

 

Valtuuston päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa hallinto-oikeutta vaadittiin kumoamaan valtuuston päätös ja kieltämään päätöksen täytäntöönpano valituksen käsittelemisen ajaksi. Valitusperusteena oli päätöksen syntyminen virheellisessä järjestyksessä.

 

Monitoimikeskuksen toteutuminen valtuuston päätöksessä tarkoitetun mukaisesti aikataulussaan on kaupungin etu. Tämän mahdollistamiseksi valtuusto kumosi valituksenalaisen päätöksensä. Päätöksen kumouduttua päätöstä koskeneen valituksen käsittely kävi tarpeettomaksi. Tämän jälkeen valtuusto käsittelee asian uudelleen ja tekee asiassa kaupunginhallituksen esityksen perusteella uuden päätöksen. Uudessa päätöksenteossa käytettävissä ovat samat selvitykset kuin edellistä päätöstä tehtäessä; mm. kaupunginhallituksen kokousten 8.6.2020 (151 §) ja 15.6.2020 (160 §) sekä niitä aiempien kokousten pöytäkirjat liitteineen ja oheisaineistoineen. Pöytäkirjoissa selostettiin edellisiä päätöksiä, monitoimikeskuksen hyötyjä ja rahoitusta sekä rakennustöiden toteutusta, monitoimikeskuksen poistosuunnitelmaa ja korkoa sekä asiaa koskevan päätöksenteon edellytyksiä.

 

Kokouksessa 15.6.2020 (160 §) kaupunginhallitus 

 

1. hyväksyi monitoimikeskuksen hyödykekohtaisen poistosuunnitelman poistomenetelmäksi tasapoiston ja poistoajaksi 30 vuotta sekä vahvisti monitoimikeskuksen korkotasoksi 2 %

 

2. määräsi päätöksensä tulemaan voimaan edellytyksin, että valtuusto hyväksyy sille tehtävän päätösehdotuksen

 

3. ehdotti valtuuston merkitsevän poistosuunnitelman hyväksymistä ja koron vahvistamista koskevan kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.

 

Valtuuston ensimmäisen päätöksen kumouduttua kaupunginhallituksen päätös tulee voimaan valtuuston uuden päätöksen myötä.

 

Valtuuston kokouksessa 22.6.2020 hyväksytyn ponsilausuman mukaan valtuusto kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota monitoimikeskuksen rakennustöiden valvonnan järjestämiseen mahdollisimman hyvin. Valtuusto totesi kaupunginhallituksen päättävän asiasta ja tekevän tarvittaessa ulkopuolisen valvojan palkkaamisen edellyttämän lisämäärärahan myöntämistä koskevan ehdotuksen valtuustolle ennen rakennustöiden aloittamista. Valtuusto edellytti kaupunginhallituksen toimittavan valvonnan järjestämistä koskevan selonteon joka tapauksessa valtuustolle tiedoksi. Ponsilausuma kumoutui valtuuston päätöksen kumouduttua, mutta lausuman tarkoitusta toteutetaan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

 

Monitoimikeskuksen toteuttamiseen kuuluu muitakin valvottavia töitä kuin valtuuston kokouksessa 22.6.2020 käytetyissä puheenvuoroissa ja hyväksytyssä ponsilausumassa tarkoitettuja rakennustöitä. Siksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän ratkaisun, jonka mukaan kaupunginhallitus ratkaisee rakennustöiden valvonnan ja rakennuttajan resurssien järjestämistavan muutenkin. Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus toimittaa asiaa koskevan selonteon valtuustolle ja tekee tarvittaessa lisämäärärahan myöntämistä koskevan ehdotuksen valtuustolle ennen määrärahan käyttöä tarkoittavien toimenpiteiden aloittamista.

 

Monitoimikeskusta koskevia asioita valtuuston ja muiden toimielinten käsiteltäviksi valmistelevien tavoite on saada asiat valmisteltuina ja päätöksentekijöille ennen kokousta tiedoksi saatettuina esityksinä arvioitaviksi. Näin pyritään välttämään tilanteet, joissa päätöksentekijät joutuisivat ottamaan kantaa vasta kokouksessa esille tuleviin asioihin tietämättä tarkkaan asiassa tehtävän päätöksen sisältöä ja päätöksestä aiheutuvia kustannuksia.

 

Valtuuston kokouksen 22.6.2020 jälkeen saatujen taloustietojen perusteella on arvioitu, että kaupungin on perusteltua pyrkiä pysymään alkuperäisessä monitoimikeskuksen rakennuttamisaikataulussa eikä muuttaa sitä koronaviruksen aiheuttaman talouden epävarmuuden vuoksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1. hyväksyy liitteenä olevat, monitoimikeskuksesta laaditut ja 30.4.2020 päivätyt suunnitelmat urakkalaskentaa ja toteutusta varten

2. hyväksyy monitoimikeskusta koskevan investoinnin nettokustannuksiksi enintään 21 miljoonaa euroa valtuuston kokouksessa 9.9.2019 (53 §) tehdyin rajauksin

3. oikeuttaa teknisen toimen tekemään urakkalaskenta-asiakirjoihin tarpeellisia pieniä muutoksia ja täydennyksiä, asettamaan kohteen urakkalaskentaan ja pitämään tarvittavat tarjouksia koskevat selonottoneuvottelut

4. oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmat urakkatarjoukset hyväksytyn kustannusarvion puitteissa

5. oikeuttaa kaupunginhallituksen järjestämään monitoimikeskushankkeen toteuttamiseen tarvittavat rakennuttajan resurssit käyttäen kussakin tilanteessa harkinnan ja tarpeen mukaan joko kaupungin omaa henkilökuntaa tai ostopalveluiden hankintoja    

6. edellyttää kaupunginhallituksen toimittavan resurssien järjestämistä koskevan selonteon valtuustolle ja tarvittaessa tekevän lisämäärärahan myöntämistä koskevan ehdotuksen valtuustolle ennen määrärahan käyttöä tarkoittavien toimenpiteiden aloittamista

7. oikeuttaa kaupunginhallituksen tai sen määräämän muun kaupungin viranomaisen päättämään kalustehankinnoista hankkeeseen varatun määrärahan puitteissa

8. oikeuttaa teknisen toimen järjestämään tarjouskilpailun ja teknisen johtajan viranhaltijapäätöksin päättämään rakennuttajan omiin hankintoihin liittyvistä hankinnoista

9. oikeuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta allekirjoittamaan kaupunginhallituksen hyväksymiä urakkatarjouksia koskevat urakkasopimukset ja rakennuttajan omia hankintoja koskevat hankintasopimukset sekä tarvittaessa päättämään tarpeellisista lisä- ja muutostöistä.

10. merkitsee poistosuunnitelman hyväksymistä ja koron vahvistamista koskevan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.6.2020 (160 §) tehdyn päätöksen tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa