Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.06.2020/Pykälä 176

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Matkun entisen koulun kiinteistön myyminen

 

 

 

KH 27.05.2019 § 136

167/02.07.01/2019

 

 Kaupunki myi Kreiviläntien varrella sijaitsevan Matkun koulun opettaja-asun­to­la­na käytetyn kolme huo­neis­toa käsittävän asuinraken­nuk­sen vuon­na 2005. Kau­pun­ki myi huoneistojen ostajille myös ra­ken­nus­ta ympäröivän noin 5.900 neliömetrin suuruisen määrä­alan. Kou­lu ja asuinrakennus oli­vat siihen as­ti sijainneet samal­la kiinteistöllä. Kau­pan jäl­keen asuin­ra­ken­nus­ta varten erotettiin kou­lun kiin­teis­tös­tä em. mää­­alan suuruinen oma kiinteistö. Huo­neis­to­jen os­ta­jat pe­rus­ti­vat asun­to-osa­ke­yh­tiön omista­maan ja hal­lit­se­maan uut­ta kiin­teis­töä. He tekivät uudelle kiinteis­töl­le tien Mat­kun ja Kreivilän vä­li­sel­tä tieltä.

 

 Asuin­ra­ken­nus kuuluu kou­lu­ra­ken­nuk­sen ve­si-, vie­­ri- ja sähköverk­koon. Kau­pan yh­tey­des­sä kaupunki si­tou­tui toi­mit­ta­maan asuin­ra­ken­nuk­seen veden, lämmön ja säh­kön koulurakennuksen liitty­mien kautta niin kauan, kuin kou­lu­kiin­teis­tö on kaupungin omistuk­ses­sa. Asuinrakennuk­sella ei ole omia liittymiä verkkoihin. Sähkö, ve­si ja lämpö tulevat sii­hen edel­leen kou­lu­kiin­teis­töl­tä.

 

 Matkun koululla annettu opetus päättyi vuoden 2014 lopussa Koijärven kou­lun ja päiväkodin aloittaessa toimintansa. Sen jälkeen kou­lu­ra­ken­nus on ollut tyhjillään, eikä kaupungilla ole ollut sille käyttöä. Ra­ken­nuk­sen vuo­tui­set ylläpitomenot ovat noin 20.000 euroa. Ra­ken­nus on ko­ko­naan pois­tet­tu kirjanpidossa. Sillä ei ole ta­se­ar­voa.  

      

 Opetuksen päättymisestä lähtien Matkun koulun kiin­teis­tö on ollut avoi­mes­sa myyn­nis­sä ilman etukäteen asetettua myyn­ti­hin­taa. Tä­nä ai­ka­na sii­tä ei ole tehty yhtään tarjousta. Kau­pun­gin olisi tarkoituksen­mu­kais­ta aset­taa kiinteistö huutokauppaan valtakunnallisen kiin­teis­tön­­li­tys­liik­keen kautta. Tällöin kiin­teis­tön poh­ja­hin­ta­na olisi maa­poh­jan ar­vo lisättynä kiinteistön lohkomiskustan­nuk­sin. Poh­ja­hin­ta oli­si siten noin 20.000 euroa.

 

 Kaupunki pyrkii siihen, että kaupan toteutuessa koulurakennuksen uu­si omis­ta­ja so­pii veden, sähkön ja lämmön toimituksesta asuinraken­nuk­seen rakennuksen nykyisen omistajan kanssa ja että kau­pun­ki voi lopettaa vuonna 2005 tekemänsä toi­mi­tus­so­pi­muk­sen.

 (JPe, AH)

 

 Lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä, puh. 03 4141 5314, jukka.perala(ät)forssa.fi

 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

 

 1. hyväksyy kaupungin asettavan Matkun entisen koulun kiinteistön myyn­tiin val­ta­kun­nal­li­ses­ti näkyvän huutokauppasivuston kautta niin, et­tä kiinteistön pohjahintana on 20.000 euroa

 

 2. oikeuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta tekemään myyntitoi­mek­sian­toa koskevan sopimuksen muine ehtoineen.   

 

Käsittely: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola poistui ko­kouk­ses­ta tämän asian käsittelyn kuluessa. Tämän jälkeen ensimmäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jouko Haonperä toimi kokouksen pu­heen­joh­ta­ja­na.

 

Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä oli asiantuntijana läsnä tätä asiaa kä­si­tel­täes­sä. Hän selosti myös 150 §:ää. Hän poistui kokouksesta tä­män asian kä­sit­te­lyn jälkeen.

 

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

KH 18.11.2019 § 272 

 Kiinteistö oli julkisessa myynnissä huutokaupat.com-sivustolla. Tarjous­ai­ka­na ei tehty yhtään tarjousta. Kohteeseen käytiin kuitenkin tu­tus­tu­mas­sa si­vus­tol­la 4.842 kertaa. Myyntiyritys saavutti näin laajan nä­ky­vyy­den. Myyn­tiä tulisi jatkaa, mutta pohjahinnasta olisi tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta luo­pua. 

 (JPe, AH)

 

 Lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä, puh. 03 4141 5314, jukka.perala(ät)forssa.fi

 

 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

 

 1. hyväksyy kaupungin jatkavan Mat­kun entisen koulun myyntiä huuto­kau­pat.com-sivuston kautta il­man pohjahintaa

 

 2. oikeuttaa teknisen johtajan kaupungin puolesta tekemään myyntitoi­mek­sian­toa koskevan sopimuksen muine ehtoineen.

 

 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

KH 29.06.2020 § 176  

381/10.03.02.01/2020  

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö

 

Matkun entisen koulun kiinteistö on ollut myytävänä julkisessa myynnissä huutokaupat.com-sivustolla 17.4. - 16.6.2020 kaupunginhallituksen kokouksessaan 18.11.2019 (272 §) asettamin ehdoin. Määräaikaan mennessä tehtiin yhteensä 15 tarjousta korkeimman tarjouksen ollessa 4 125 euroa. Huutokauppa-aikana kohteeseen tutustuttiin 4 485 kertaa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaupungin puolesta Matkun koulukiinteistöstä tehdyn 4 125 euron suuruisen korkeimman ostotarjouksen

2. antaa teknisen ja ympäristötoimen toimialalle tehtäväksi laatia kiinteistön myyntiä koskeva kauppakirja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa