Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.05.2020/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kaupungin toimielinten sähköisten kokousten järjestäminen

 

KH 04.05.2020 § 126  

259/00.01.01/2020  

 

 

Valmistelija Kaupunginsihteeri

 

Kuntalakiin on tulossa väliaikaisia muutoksia helpottamaan sähköistä kokoustamista sähköisten etäyhteyksien avulla. Eduskunnan käsittelyssä olevien muutosten on määrä tulla voimaan mahdollisimman pian. Laissa mm. selvennetään yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden vaatimusta sekä selkiytetään ohjelmistojen vaatimuksia. Uusien säännösten mukaan kunnanhallitus voi päättää kunnan kaikkien toimielinten osalta, että sähköinen kokous voidaan pitää 90 a ja 99 a §:n mukaisin edellytyksin.

 

Kuntalain 90 a §:n 1 momentti kuuluu seuraavasti:

 

"90 a §

Eräiden hallintosäännössä määrättävien asioiden väliaikainen soveltaminen

 

Sen estämättä, mitä kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten päätöksentekotavoista, sähköisestä kokouksesta, toimielimen kokouskutsun lähettämisestä ja toimielimen kokouksen julkisuudesta, kunnanhallitus voi päättää, että:

1) toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää 98 ja 99 a §:ssä tarkoitetuilla tavoilla;

2) toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla;

3) toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti;

4) toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla."

 

Kuntalain 99 a § kuuluu seuraavasti:

 

"99 a §

Sähköinen kokous teknisellä tiedonvälitystavalla

Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:

1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa kokoukseen osallistuvat;

2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 102 §:ssä tarkoitetulla tavalla; ja

3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyyn."

 

Uusien säännösten nojalla kunnanhallitus voi hallintosäännön määräyksistä poiketen päättää mm., että toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuus voidaan toteuttaa siten, että kokousta voi seurata vain sähköisesti. Säännösten voimaantuloon saakka noudatetaan rajoitusta, jonka mukaan kokoustilassa kokousta voi seurata enintään 10 ihmistä.

 

Kunnanhallituksen päätökset koskevat kunnan kaikkia toimielimiä, myös kunnanvaltuustoa. Kunnanhallitus voi päättää määräysten soveltamisesta kunkin toimielimen osalta erikseen sekä siitä, sovelletaanko niitä kunkin toimielimen osalta esimerkiksi koko lain voimassaoloajan vaiko kokouksittain.

 

Epäselvyyttä on aiheuttanut sähköisessä kokouksessa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden edellytys. Kunnissa yleisesti käytössä olevat sähköiseen kokoukseen käytettävät ohjelmat eivät välttämättä kaikilta osin täysin mahdollista yhtäaikaista ja jatkuvaa video- ja ääniyhteyttä. Lakia koskevan hallituksen esityksen perustelut selkiyttävät tilannetta. Perustelujen mukaan sähköisen kokouksen teknisenä alustana voi olla jokin yleisesti käytettävissä oleva videoneuvottelu- ja vastaava ohjelmisto, kuten Teams, Skype tai muu vastaava. Kuvayhteyden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla keskeytyksettä käytössä, vaan riittää, että kuva näkyy käytettäessä puheenvuoroja.

 

Sähköinen kokous on mahdollista toteuttaa myös "hybridikokouksena" eli siten, että osa kokoukseen osallistuvista henkilöistä on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu kokoukseen sähköisesti videoneuvotteluyhteyden tai vastaavan avulla. Kokouskutsussa ilmoitetaan, miten sähköinen kokous toteutetaan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja.

 

Toimielinten päätöksentekotapoja koskeva 90 a § on voimassa 31.7.2020 asti ja sähköistä kokousta koskeva 99 a § 31.5.2021 asti.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kaupungin kaikkien toimielinten osalta seuraavaa:

1. Toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 99 a §:ssä tarkoitetuin tavoin.
2. Valtuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kaupungin tallentamana suorana verkkolähetyksenä kaupungin Youtube-tilillä kaupungin verkkosivujen etusivulla olevaa kokouslinkkiä käyttäen.  
3. Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjantarkastajat voivat hyväksyä toimielimen pöytäkirjan ilmoittaen siitä sähköisesti, jolloin ilmoitus liitetään pöytäkirjaan ja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä pöytäkirjantarkastajat varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksineen tätä myöhemmin.
4. Luottamushenkilöille maksetaan sähköisestä kokouksesta kuntalain 82 §:ssä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset.
5. Kaupunginhallituksen päätös tulee voimaan kuntalain 90 a ja 99 a §:n tullessa voimaan ja on voimassa niiden voimassaoloajan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa