Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

Forssan kaupungin ehdotukset  sairaanhoitopiirin talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2021 - 2024

 

KH 27.04.2020 § 111  

212/00.04.00/2020  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KHSHP on pyytänyt perussopimuksensa mukaisesti 8.5.2020 mennessä jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä FSHKY:ltä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelmaa koskevia ehdotuksia. Kuntien ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden suuntaamiseen ja painotuksiin.

 

Sairaanhoitopiirin uuden Assi-sairaalan suunnitelmat ovat valmistumassa. Jäsenkunnilta pyydetään näkökulmia sairaalan suunnittelutyön viimeistelyyn siten, että suunnitelmissa voidaan parhaiten ottaa huomioon jäsenkuntien tarpeet.

 

Sairaanhoitopiirin kirjeen liitteenä on toimitettu kuntakohtaiset ennusteet ja niihin liittyvät euromäärät palvelutarpeen kehityksestä suunnitelmakaudella 2021-2024. Kyseiset ennusteet ovat liitteenä. Liitteenä on myös yhteenveto KHSHP:n palvelusopimusneuvotteluista.

 

Seutukuntien kanssa viikolla 15 pidettyjen neuvotteluiden perusteella on laadittu Power Point diasarja, joka on liitteenä. Siihen on koottu keskeiset toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toimenpiteiksi sekä seudullisesti tärkeät toimenpide-ehdotukset vuodelle 2021. Kunnilta pyydetään näiden toimenpide-ehdotusten osalta kannanottoa siitä, sisältääkö yhteenveto neuvotteluissa esiin tulleet oikeat ja keskeiset asiat, joiden perusteella suunnittelussa voidaan edetä. Tarkastelussa pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota riittävään konkretiaan.

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tähdentää omassa ehdotuksessaan,  että viime vuosina hyvin kehittynyttä yhteistyötä KHSHP:n ja FSHKY:n välillä jatketaan ja laajennetaan edelleen monipuolisten lähipalvelujen turvaamiseksi. Hoitoketjujen yhdessä kehittäminen, päällekkäisyyksien purkaminen sekä erilaisten etäyhteyksien hyödyntämisen tulee olla isossa roolissa toiminnan ja yhteistyön kokonaiskehittämisessä.

 

Kaikki edellä mainitut asiat on huomioitu palvelusopimusneuvotteluista tehdyssä yhteenvedossa. FSHKY:n näkemyksen mukaan yhteenveto sisältää oikeat ja keskeiset asiat ja suunnittelussa voidaan edetä niiden mukaisesti.

 

Lisäksi FSHKY korostaa pitävänsä erittäin tärkeänä, että KHSHP jatkaa hyvin alkanutta tuottavuusohjelmaansa, joka tähtää vuosittaiseen 1,5 prosentin tuottavuuden kasvuun.

 

Varsinaisten ehdotusten lisäksi FSHKY tuo tässä yhteydessä esille hallinnollisen yksityiskohdan, jolla on kuitenkin olennainen vaikutus kuntamaksujen kohdistumiseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omien ennusteiden mukaan koronatilanne vaikuttaa oleellisesti sairaanhoitopiirin talousarvion 2020 toteumaan sekä tulevaan suunnittelukauteen. Ulkopuolisten sairaaloiden käytön ennakoidaan alittavan talousarvion oleellisesti vuonna 2020. Vuonna 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käytön ennakoidaan kasvavan selvästi. Kuntamaksujen oikeudenmukaisen kohdentumisen vuoksi FSHKY pitää tärkeänä, että olennaiset poikkeamat talousarvion toteutumassa ja erityisesti ulkopuolisten sairaaloiden käytössä huomioidaan tarvittaessa kesken talousarviovuotta sellaisella tavalla, joka kohtelee kuntia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

 

Kaupunki voi yhtyä  edellä kerrottuihin FSHKY:n näkemyksiin.

 

Tällä hetkellä ensi ja seuraaviin vuosiin liittyy tavallistakin enemmän epävarmuustekijöitä, jotka saattavat selkeytyä vasta syksyn aikana. Tästä syystä sairaanhoitopiirin talousarvion valmisteluprosessilta edellytetään tietynlaista ketteryyttä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupungin yhtyvän yllä selostettuihin sairaanhoitopiirin talousarviota ja taloussuunnitemaa koskeviin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ehdotuksiin sekä yllä selostetuin perustein korostavan tarvetta kyetä talousarvion valmistelussa ottamaan huomioon olosuhteiden nopeat muutokset.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa